Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • De Aanvrager B.V.: De Aanvrager B.V., gevestigd te Laan van Zuid Hoorn 70, 2289DE Rijswijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 88889505.
 • Dienst Justis: De dienst van het ministerie van Veiligheid en Justitie die verantwoordelijk is voor het afgeven van verklaringen omtrent het gedrag (VOG).
 • Aanvrager: De persoon of organisatie die bij De Aanvrager B.V. een aanvraag voor een VOG doet.
 • Overeenkomst: De overeenkomst tussen De Aanvrager B.V. en de Aanvrager met betrekking tot de aanvraag van een VOG.
 
 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van De Aanvrager B.V.
 • De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Aanvrager wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 
 

Artikel 3 – Dienstverlening

 • De Aanvrager B.V. treedt op als intermediair tussen de Aanvrager en Dienst Justis bij het aanvragen van een VOG.
 • De Aanvrager B.V. brengt voor deze dienstverlening €41,15 inclusief BTW in rekening bij de Aanvrager.
 • De Aanvrager heeft een betalingsverplichting indien de aanvraag niet per mail naar contact@de-vog.nl wordt geannuleerd voordat
 • De Aanvrager B.V. de aanvraag heeft klaargezet bij Dienst Justis.
 • De Aanvrager B.V. is niet aansprakelijk voor de beslissing van Dienst Justis omtrent het al dan niet afgeven van een VOG.
 
 

Artikel 4 – Betaling

 • De Aanvrager dient de factuur van De Aanvrager B.V. binnen 3 dagen na factuurdatum te voldoen.
 • Indien de Aanvrager niet tijdig betaalt, is hij van rechtswege in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.
 • De Aanvrager B.V. hanteert herinneringskosten. De eerste herinnering is kosteloos.
 • De tweede herinnering vervalt na 3 dagen en kost €15,00 extra en dus totaal €56,15.
 • De derde herinnering vervalt na 3 dagen en kost €25,00 extra en dus €81,15.
 • Na de derde herinnering wordt het dossier overgedragen aan een incassobureau die €40,00 extra kosten hanteert. De kosten lopen dus op tot €121,15.
 
 

Artikel 5 – Annulering

 • De Aanvrager kan de aanvraag annuleren door een e-mail te sturen naar contact@de-vog.nl voordat De Aanvrager B.V. de aanvraag heeft klaargezet bij Dienst Justis. De annulering is pas geldig nadat De Aanvrager B.V. hier een bevestiging van heeft gegeven.
 • Indien de Aanvrager de aanvraag annuleert nadat De Aanvrager B.V. de aanvraag heeft klaargezet bij Dienst Justis, is de Aanvrager de volledige kosten verschuldigd zoals vermeld in artikel 3.
 
 

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

 • De Aanvrager B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die de Aanvrager lijdt als gevolg van de dienstverlening vanDe Aanvrager B.V. of de beslissing van Dienst Justis omtrent het al dan niet afgeven van een VOG.
 • De aansprakelijkheid van De Aanvrager B.V. is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van De Aanvrager B.V. in het voorkomende geval uitkeert
 • De Aanvrager vrijwaart De Aanvrager B.V. voor alle aanspraken van derden in verband met de dienstverlening van De Aanvrager B.V. aan de Aanvrager.
 
 

Artikel 7 – Geschillen

 • Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen die verband houden met de overeenkomst en deze algemene voorwaarden zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.
 
 

Artikel 8 – Wijziging van de voorwaarden

 • De Aanvrager B.V. behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
  Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
 • Indien de Aanvrager een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.
 
 
Deze algemene voorwaarden gelden per 16 januari 2023.